Train nanjingkou Railway Station Search Result:

  • Please input the correct name of the station
  • Please input the correct name of the station
nanjingkou Railway Station hot line: close
nanjingkou to zhaoqingdong | nanjingkou to guangzhou |
 The nanjingkou Railway Station train timetable is as follows:
Train No. From - To Type Departure Time Arrival Time Travel Time Distance
  D3603  NanJiangKou (南江口)
 GuangZhouNan (广州南)
EMU 09:37 10:58 1h23m 176Km
  D3814/D3815  NanJiangKou (南江口)
 KunMingNan (昆明南)
EMU 09:39 16:24 0m 1107Km
  D3609  NanJiangKou (南江口)
 GuangZhouNan (广州南)
EMU 10:06 11:30 1h26m 176Km
  D3611  NanJiangKou (南江口)
 GuangZhouNan (广州南)
EMU 10:18 11:40 1h25m 176Km
  D3754  NanJiangKou (南江口)
 LiuZhou (柳州)
EMU 10:44 13:13 2h31m 426Km
  D3826/D3827  NanJiangKou (南江口)
 KunMingNan (昆明南)
EMU 11:11 17:53 6h44m 1107Km
  D3830/D3831  NanJiangKou (南江口)
 KunMingNan (昆明南)
EMU 11:41 18:18 6h39m 1107Km
  D3621  NanJiangKou (南江口)
 GuangZhouNan (广州南)
EMU 11:52 13:07 1h17m 176Km
  D3612  NanJiangKou (南江口)
 NanNingDong (南宁东)
EMU 13:26 15:46 2h22m 387Km
  D3789/D3792  NanJiangKou (南江口)
 GuangZhouNan (广州南)
EMU 13:28 14:40 1h14m 176Km
  D3730/D3731  NanJiangKou (南江口)
 BeiHai (北海)
EMU 13:36 18:01 4h27m 584Km
  D3627  NanJiangKou (南江口)
 GuangZhouNan (广州南)
EMU 14:16 15:43 1h36m 176Km
  D3629  NanJiangKou (南江口)
 GuangZhouNan (广州南)
EMU 14:55 16:11 1h18m 176Km
  D3745/D3748  NanJiangKou (南江口)
 GuangZhouNan (广州南)
EMU 15:27 16:42 1h17m 176Km
  D3858/D3859  NanJiangKou (南江口)
 KunMingNan (昆明南)
EMU 15:27 22:03 6h38m 1107Km
  D3734/D3735  NanJiangKou (南江口)
 BeiHai (北海)
EMU 15:47 19:47 4h2m 584Km
  D3757  NanJiangKou (南江口)
 GuangZhouNan (广州南)
EMU 16:24 17:39 1h17m 176Km
  D3790/D3791  NanJiangKou (南江口)
 BaiSe (百色)
EMU 16:32 20:22 3h52m 621Km
  D3633  NanJiangKou (南江口)
 GuangZhouNan (广州南)
EMU 16:57 18:17 1h22m 176Km
  D3717/D3720  NanJiangKou (南江口)
 GuangZhouNan (广州南)
EMU 17:59 19:14 1h17m 176Km
  D3764  NanJiangKou (南江口)
 LiuZhou (柳州)
EMU 18:28 21:11 2h45m 426Km
  D3721/D3724  NanJiangKou (南江口)
 GuangZhouNan (广州南)
EMU 18:44 20:00 1h18m 176Km
  D3793/D3796  NanJiangKou (南江口)
 GuangZhouNan (广州南)
EMU 19:03 20:18 1h17m 176Km
  D3761  NanJiangKou (南江口)
 GuangZhouNan (广州南)
EMU 19:39 20:53 1h16m 176Km
  D4290  NanJiangKou (南江口)
 NanNingDong (南宁东)
EMU 19:59 23:18 3h21m 387Km
  D3641  NanJiangKou (南江口)
 GuangZhouNan (广州南)
EMU 20:50 22:07 1h19m 176Km
  D3640  NanJiangKou (南江口)
 NanNingDong (南宁东)
EMU 20:52 22:59 2h9m 387Km
  D3643  NanJiangKou (南江口)
 GuangZhouNan (广州南)
EMU 21:23 22:43 1h23m 176Km
  Related search train station:   nanjiang Railway Station